Otázka:

Môžete mi definovať pojem corporate identity? Ako sa prekladá do slovenčiny?

Heslá:

firemná identita, identita, corporate identity, firemný štýl

Odpoveď:

 

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied sa zaoberá štúdiom a opisom slovenského jazyka. Nie je v našej kompetencii rozhodovať o definícii anglického termínu ani prekladať anglické výrazy do slovenčiny. Môžeme len konštatovať, že v súčasnosti sa v slovenčine stretávame s ekvivalentmi ako podniková či firemná identita. Slovo identita sa v tomto spojení používa vo význame, v ktorom sa používa vo filozofii alebo v psychológii, a to ako pomenovanie konkrétnej nezameniteľnej podstaty, ktorou sa od seba odlišujú jednotlivci alebo spoločenstvá.Zriedkavejšie sa stretávame s pokusmi o zrozumiteľnejšie vyjadrenie podstaty pojmu takzvanej corporate identity spojením firemný štýl, čo zodpovedá jednému z významov slova štýl v slovenčine definovanému ako „špecifický spôsob vyjadrovania, myslenia, správania a konania príznačný pre jednotlivca alebo skupinu“.

 


Otázka z 18. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 19. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu firemná identita