Otázka:

Ako sa tvorí slovenská odborná terminológia a prečo je v nej tak veľa anglicizmov?

Heslá:

anglicizmy, tvorba odborných termínov

Odpoveď:

 

Tvorcami odbornej terminológie sú predovšetkým odborníci z danej oblasti, nie jazykovedci. Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied sa zameriava na výskum a opis slovenského jazyka. Prirodzene, v terminologických komisiách v rámci jednotlivých odborov sú aj jazykovedci, ktorí sa vyjadrujú k novému termínu predovšetkým z hľadiska jeho začlenenia do štruktúry slovenského jazyka. Nie je však v našej kompetencii rozhodovať o tom, ktorý termín sa prevezme z cudzieho jazyka – v súčasnosti najčastejšie z angličtiny, ani prekladať anglické výrazy, resp. odborné termíny do slovenčiny. Takisto tvorcami slovníkov odborných termínov (prekladových i výkladových) sú prevažne odborníci z danej oblasti, ktorí (v lepšom prípade) spolupracujú s jazykovedcami. Pripomíname, že slovenské ekvivalenty anglických termínov možno utvoriť aj iným spôsobom ako preberaním cudzích slov, a to prekladom alebo tvorbou slovenského pomenovania vystihujúceho podstatu pojmu, pričom treba vychádzať z existujúcej slovenskej terminológie v danom odbore a z podstaty pojmov, ktoré chceme pomenovať. Obávame sa, že pre nedostatok času i z dôvodu silnej globalizácie a internacionalizácie sa tieto možnosti tvorby domácej terminológie zanedbávajú a automaticky sa preberajú aj také anglicizmy, ktoré by sa nemuseli vnášať do nášho jazyka.

 

Druhá otázka, ktorú ste vo svojom e-maile nastolili, týka sa adaptácie cudzích slov v slovenčine. Slovo prevzaté napríklad z angličtiny sa väčšinou začne v slovenčine používať v pôvodnej podobe zodpovedajúcej anglickému pravopisu. Ak sa uchytí v našej aktívnej slovnej zásobe (nie všetky cudzie slová sa v slovenčine uchytia) a častejšie sa používa, zvyčajne sa prispôsobí slovenskému pravopisu. Tak je to napríklad aj s anglickým výrazom banner, ktorý sa prevzal pomerne nedávno do slovenčiny a vo Veľkom slovníku cudzích slov (SAMO, 2008) sa už uvádza v adaptovanej pravopisnej podobe baner s významami 1. „hlavička na úvodnej strane pri tlači“, 2. „reklamný pútač na internetových stránkach zobrazujúci komerčné informácie“.

 


Otázka z 25. 12. 2011 bola zodpovedaná dňa 11. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu anglicizmy