Otázka:

Aký výklad prislúcha k slovu mandeizmus?

Heslá:

Mandejec, mandejčina, mandeizmus

Odpoveď:

V terminologickom a výkladovom slovníku Religionistika a náboženská výchova sa vo výklade hesla mandeizmus používa podoba Mandejec, rovnako aj vo Veľkom slovníku cudzích slov pri hesle mandejčina „aramejský jazyk skupiny semitohamitských jazykov; jazyk Mandejcov, národnostnej skupiny žijúcej pri ústí riek Eufratu a Tigrisu v Iraku“. Príponou -ec sa tvoria nielen pomenovania označujúce príslušnosť k miestu alebo etniku, napr. Topoľčanec, Portugalec, ale aj názvy príslušníkov hnutia, napr. mičurinec, manichejec, osvietenec. Od pomenovania príslušníka etnika Mandejec sa pravopisne odlišuje podoba označujúca príslušníka sekty – mandejec.


Otázka z 20. 08. 2008 bola zodpovedaná dňa 21. 08. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Mandejec