Otázka:

Ako máme správne písať v slovenčine názov netopiera pomenovaného podľa mytologickej postavy Acathoe? V niektorých legendách sa uvádza, že to bola nymfa, v iných, že bola princezná.

Heslá:

netopier Brandtov, pomenovanie netopiera, zoológia

Odpoveď:

 Pri tvorbe slovenského zoologického názvoslovia sa pri druhových menách presadzovala zásada vyhýbať sa menám utvoreným na počesť vedcov alebo iných osôb – t. j. názvom osobného charakteru. Hoci sa do slovenskej terminológie dostali aj názvy obsahujúce vlastné mená, väčšinou ide o privlastňovacie prídavné mená typu otcov. Pri netopieroch sú to napríklad mená netopier Brandtov (Myotis brandti) a netopier Bechsteinov (Myotis bechsteinii). Meno netopiera v podobe netopier alcathoe (Alcathoe), resp. netopier alkathoe (Alkathoe) považujeme v slovenčine za netypické a z jazykového hľadiska by sme odporúčali uprednostňovať v terminológii názvy nymfin netopier (vychádzame z dokladov o používaní tohto slovenského názvu v odbornej spisbe aj popri latinskom názve Myotis alcathoe), resp. netopier nymfí. To, či bola fiktívna mytologická hrdinka Alcathoe, ktorú boh Dionýz premenil na netopiera, nymfa alebo princezná, nepovažujeme pri tvorbe zoologického názvoslovia za podstatné.

 Meno typu netopier alkathoe okrem toho, že je v slovenčine netypické, nesie so sebou aj nejasnosti týkajúce sa pravopisnej podoby, o čom svedčí aj rozkolísanosť v písaní tohto názvu. Z jazykového hľadiska odporúčame zjednotiť sa na spojení so zdomácnenou podobou gréckeho mena netopier alkatoe (bez h), ktorá zodpovedá slovenským zásadám prispôsobovania starogréckych a latinským mien v slovenčine (porov. Pravidlá slovenského pravopisu, 2013, s. 43). Písanie mena alkatoe v názve netopiera s malým začiatočným písmenom zodpovedá pravopisnej zásade uplatňujúcej sa pri apelativizácii vlastných mien (porov. skoky axel, salchov, rittberger alebo cvičenie pilates, opakovačka winchester, chlieb sendvič).

 


Otázka z 30. 04. 2012 bola zodpovedaná dňa 16. 05. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu netopier Brandtov