Otázka:

Ktorý názov je spisovný: hophopka alebo hopsalka?

Heslá:

hopsalka, hophopka, skákalka, skákavka, skákavá loptička

Odpoveď:

 

V otázke ste neuviedli, čo chcete slovami hophopka alebo hopsalka pomenovať, predpokladáme však, že ide o názov malej celogumenej loptičky. Tejto téme sa venoval v roku 2011 Matej Považaj v príspevku uverejnenom v časopise Kultúra slova (pozri http://www.juls.savba.sk/ediela/ks/2011/3/ks2011-3.pdf), v ktorom odporúčal používať názvy skákavá loptička a skákavka. Pri názvoch skákalka a hopsalka upozornil na skutočnosť, že prípona -lka sa na tvorenie nových podstatných mien v slovenčine už nevyužíva a tieto slová sa k nám dostali z češtiny. Z dvojice názvov hopsalka hopohopka zodpovedá tvoreniu názvov vecí v spisovnej slovenčine podstatné meno hophopka (aj v kratšej podobe hopka).


Otázka z 16. 12. 2015 bola zodpovedaná dňa 16. 12. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu hopsalka