Otázka:

Nepozdáva sa mi spojenie "niekoľko málo". Podľa mňa je jedno zo slov v spojení zbytočné. Je takéto spojenie v slovenčine vôbec spisovné, alebo je to čechizmus?

Heslá:

niekoľko málo

Odpoveď:

 

 

Tak ako v češtine, aj v slovenčine sa používa spojenie niekoľko málo pomerne často a v súčasnosti ho možno považovať za ustálený zvrat. Musíme však poukázať na štylistickú príznakovosť spájania dvoch neurčitých čísloviek niekoľko málo, ktoré sú synonymá. V oboch prípadoch ide o neurčité číslovky vyjadrujúce malý počet. Navyše sa tento zvrat väčšinou spája s časticou len, ktorou sa takisto poukazuje na obmedzenosť výskytu alebo výlučnosť. Zbytočné hromadenie synonymických výrazov sa nazýva pleonazmus. Tento expresívny slohový prostriedok sa niekedy používa na zdôraznenie, napr. len niekoľko málo ľudí dokáže to, čo on, a je štylisticky príznakový.


Otázka z 10. 04. 2015 bola zodpovedaná dňa 07. 12. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu niekoľko málo