Otázka:

Je spisovný výraz Maďar?

Heslá:

Maďar, Uhor

Odpoveď:

Používaniu slova Maďar v slovenčine sa venuje príspevok Milana Majtána v zborníku Vlastné meno v komunikácii z 15. slovenskej onomastickej konferencie (Bratislava: VEDA 2003), z ktorého vyberáme odpoveď na Vašu otázku: „V starej slovenčine sa prakticky až do konca 18. stor. používali na označenie príslušníka uhorského štátu i príslušníka maďarského etnika iba slová utvorené zo základu Uhor, teda Uhor/Uher/Uhrin, Uhrinka/Uherka... Doklady možno uvádzať od začiatku 15. stor. (...) V 19. stor. sa na označenie príslušníka maďarského etnika postupne začalo používať aj pomenovanie Maďar. Najstaršie doklady sú však už z konca 18. stor. Slovo Maďar (Maďiar) ako etnonymum sa podľa našich vedomostí v slovenskom texte prvý raz vyskytuje vo štvrtom zväzku Dúvernej zmluvy J. Fándlyho z r. 1790, keď tam spomína „hunskú“ históriu starých Maďarov... Druhý zápis slova Maďar (zapísaného maďarskou grafikou ako Magyar) máme vo veršoch Jána Mrázika zo skladby Kratičké hystorycké wypsánj o sbjránj prjbezých a prjpadnostech weselých y smutných slawné stolicy Turčanské insurgensů.

 


Otázka z 15. 11. 2008 bola zodpovedaná dňa 21. 11. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Maďar