Otázka:

Ako je správne: s xeroxom alebo so xeroxom?

Heslá:

Xerox, so Xeroxom

Odpoveď:

 Predložka tvorí s podstatným menom jednu zvukovú jednotku. Keďže v slovenčine nesmú za sebou nasledovať rovnaké alebo podobné spoluhlásky (ktoré sa odlišujú len mäkkosťou alebo sú znelostnými pendantmi), predložky s, z, v, k sa v niektorých spojeniach vokalizujú na so, zo, vo, ku, t. j. na uľahčenie výslovnosti sa k nim pridáva samohláska. Vokalizujú sa aj vtedy, keď rovnaká alebo podobná spoluhláska nestojí úplne na začiatku podstatného mena, ale môže stáť v skupine spoluhlások aj na druhom či treťom mieste. To je aj prípad spojenia so xeroxom, v ktorom sa predložka vokalizuje, lebo prvá slabika slova xerox sa vyslovuje [kse], čiže na druhom mieste je spoluhláska zhodná s predložkou s. Hoci vokalizácia predložiek je predovšetkým záležitosťou zvukovej podoby jazykového prejavu, treba ju dodržiavať aj v písanom prejave.


Otázka z 04. 12. 2015 bola zodpovedaná dňa 04. 12. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Xerox