Otázka:

Je pravda, že podstatné meno fakt má v inštrumentáli množného čísla dvojtvar s faktmi aj s faktami?

Heslá:

fakt, faktmi

Odpoveď:

 

 

Neživotné podstatné meno mužského rodu fakt sa skloňuje podľa vzoru dub a v inštrumentáli množného čísla má príponu -mi, t. j. spisovnej slovenčine v jej kodifikovanej podobe zodpovedá iba tvar faktmi. Takto je slovo fakt spracované aj v najnovšom Slovníku súčasného slovenského jazyka (1. zväzok, písm. a – g, 2006), ktorý je sprístupnený v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.juls.savba.sk.

Tvar faktami sa popri kodifikovanej podobe faktmi uvádza iba v elektronickom Slovníku tvarov podstatných mien (Paradigmy podstatných mien), ktorý je generovaný z textov Slovenského národného korpusu. Tvar faktami je tu napísaný fialovou farbou ako nespisovný. V informáciách o tejto aplikácii (zobrazia sa po kliknutí na text Viac informácií) sa uvádza upozornenie: „Texty v korpuse sú v takej podobe, ako boli napísané a/alebo vydané, preto sa v dokladoch môžu vyskytnúť aj chyby, úryvky bez diakritiky, resp. tvary nesprávne vyhodnotené pri automatizovanej anotácii.“ Spracovanie slova fakt Paradigmách podstatných mien vypovedá iba o tom, že v jazykovej praxi sa inštrumentál množného čísla podstatného mena fakt tvorí často aj príponou -ami, čo však neznamená, že by sa tento tvar kodifikoval popri tvare faktmi ako dvojtvar.


Otázka z 05. 11. 2015 bola zodpovedaná dňa 03. 12. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu fakt