Otázka:

Ako sa rozdeľuje na slabiky slovo ucho? V príručkách sa uvádzajú odlišné informácie.

Heslá:

ucho

Odpoveď:

 

 

Podstatné meno ucho je dvojslabičné: u-cho. Keď však rozdeľujeme podľa slabík slová na konci riadka, neoddeľujeme (t. j. neponechávame na konci riadka) začiatočnú slabiku slova, ak je tvorená iba jednou samohláskou. Slovo ucho teda musíme ponechať nerozdelené na konci riadka alebo ho musíme napísať celé na začiatok nasledujúceho riadka. Odlišné odporúčania v jednotlivých príručkách zrejme závisia od toho, či sa v príručke rieši iba samotné rozdeľovanie slov na slabiky, čo je fonetická záležitosť, alebo či sa v nich rieši rozdeľovanie slov na konci riadka, čo je pravopisná záležitosť, ktorú upravujú aj ďalšie pravidlá (porov. Pravidlá slovenského pravopisu, v elektronickej podobe sú prístupné na http://www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf).


Otázka z 18. 11. 2015 bola zodpovedaná dňa 03. 12. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu ucho