Otázka:

Zaujímalo by ma, či v slovách praotec, pramatka, pradedo a pravnuk má predpona pra- rovnaký význam. Aký význam sa ňou vyjadruje?

Heslá:

praotec, pramatka, prapredkovia, pravek, prahory, prajašter, pravlasť, prapradedo, praprapradedo, pravnuk, pravnučka, pravnúča, prapríčina

Odpoveď:

 

 

Predpona pra- sa v slovenčine najčastejšie používa na vyjadrenie významu „veľmi starý, starodávny, veľmi dávny“, napr. v predponových slovách praotec, pramatka, prapredkovia, pravek, prahory, prajašter, praobyvatelia,  praľudia, Praslovan, prajazyk, prastarý.  Druhý význam predpony pra- je „východiskový, prvotný“, napr. v slovách prahmota, prazáklad, praprvok, prapríčina, pravlasť. Medzi týmito dvoma významami nie je presná hranica, niektoré slová, ako napr. prajazyk, Praslovan, pračlovek, pravlasť možno (podľa kontextu) chápať v oboch významoch, t. j. ako veľmi staré, ale aj ako pôvodné, východiskové.

V pomenovaniach členov rodiny sa okrem významu „starý“ uplatňuje ďalší význam – generačný, napr. pradedo je otcom deda alebo starej matky. Generačné vzťahy sa vyjadrujú aj duplikovaním predpony pra-, napr. prapradedo či praprapradedo. S generačným odstupňovaním súvisia aj názvy ako pravnuk, pravnučka, pravnúča, ktorými sa nepomenúvajú najstarší členovia rodiny, ale naopak najmladší, takže význam „starý“ sa v týchto pomenovaniach neuplatňuje.


Otázka z 02. 12. 2015 bola zodpovedaná dňa 03. 12. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu praotec