Otázka:

V učebnici pre 8. roč. ZŠ sa uvádza, že neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené na -l , -r sa skloňujú podľa vzoru stroj, v mn. č. podľa vzoru dub alebo stroj. Znamená to, že podľa vzoru stroj sa skloňujú aj slová semafor, elixír a traktor?

Heslá:

podstatné mená zakončené na -r, -l, traktor, semafor, elixír, vzor dub alebo stroj

Odpoveď:

 Vzory podstatných mien sa v slovenskej gramatike zaviedli na uľahčenie správneho tvorenia tvarov podstatných mien v jednotlivých pádoch na analogickom princípe podľa typických (vzorových) slov. Existujú však aj prípady, keď sa pádové prípony podstatných mien v niektorých pádoch odlišujú od prípon vzorových slov. Tak je to aj pri neživotných podstatných menách mužského rodu zakončených na -l, -r. V základnom tvare majú síce zakončenie na tvrdú alebo obojakú spoluhlásku, podľa ktorého by mali patriť do vzoru dub, ale niektoré z nich (najmä slová cudzieho pôvodu) priberajú pri skloňovaní niektoré pádové prípony typické pre vzor stroj. Tento jav opisujú rozliční autori učebníc a príručiek rozličným spôsobom.

Niektorí autori zaraďujú podstatné mená zakončené na -r, -l len podľa zakončenia v základnom tvare do vzoru dub (napr. príručka Skloňovanie podstatných mien z roku 1996 či učebnica pre vysoké školy Súčasný slovenský spisovný jazykMorfológia z roku 1984), iní ich rozdeľujú podľa tvarov v lokáli jednotného čísla a v nominatíve množného čísla do vzorov dub alebo stroj. V základnej normatívnej príručke Morfológia slovenského jazyka z roku 1966 (v elektronickej podobe je prístupná na www.juls.savba.sk/ediela/msj/msj-hq.pdf) sa podstatné mená mužského rodu cudzieho pôvodu zakončené na -el, -er s pohyblivými samohláskami, napr. bicykel, september, pulóver, slová, ktoré sa končia na -ár, napr. dolár, január, konár, pohár, kalendár, na -iar a -ier, napr. požiar, mažiar, končiar, papier, tanier, a niektoré slová končiace sa na -ál, napr. pedál, sandál, zaraďujú do vzoru stroj. Takéto riešenie odporúčame aj v našej poradenskej praxi.

            Iné podstatné mená zakončené na -r, -l, ako napr. tunel propeler, sa skloňujú podľa vzoru dub, ale v lokáli jednotného čísla majú pádovú príponu -i ako vzor stroj. Takéto skloňovanie sa uplatňuje pri niektorých slovách cudzieho pôvodu, ktoré sú v základnom tvare zakončené na spoluhlásku -l alebo -r a vkladná samohláska pri skloňovaní nevypadáva, napr. tunel – v tuneli – 2 tunely, hotel – v hoteli – 2 hotely, originál – v origináli – 2 originály, seriál – v seriáli – 2 seriály, areál – v areáli – 2 areály, server – na serveri – 2 servery, interiér – v interiéri – 2 interiéry, kontajner – v kontajneri – 2 kontajnery, propeler – na propeleri – 2 propelery.

            Neživotné podstatné mená zakončené na -ar, -ir, -yr, -ýr, -or, v ktorých samohláska -o- nie je pohyblivá, na -ór, -ôr, -ur, -úr, -al a domáce slová zakončené na -el, -iel sa skloňujú pravidelne podľa vzoru dub, t. j. traktor – na traktore – 2 traktory, semafor ­– na semafore – 2 semafory. Podľa vzoru dub sa skloňuje aj väčšina slov zakončených na -ír, napr. gejzír, kašmír, revír, vesmír, zafír aj elixír – v elixíre – 2 elixíry.

Vzory dub stroj majú väčšinu pádových prípon rovnakých, odlišujú sa iba v lokáli jednotného čísla (na dube – na stroji) a v nominatíve a akuzatíve množného čísla (duby – stroje).  Otázku zaraďovania neživotných podstatných mien mužského rodu zakončených na -r, -l (ktoré možno rozdeliť do niekoľkých skupín) do skloňovacích vzorov preto možno riešiť viacerými spôsobmi. Autori učebníc slovenského jazyka pre základné školy sa snažia danú problematiku zjednodušiť tak, aby sa v nej žiaci dokázali zorientovať a tvoriť správne tvary v jazykovej praxi. Nie vždy volia rovnaký prístup, takže sa mohlo stať, že v jednotlivých učebniciach sa zaraďovanie neživotných podstatných mien mužského rodu zakončených na -r, -l do skloňovacích vzorov rieši odlišným spôsobom (čo by sa, prirodzene, nemalo stávať). Pri výklade látky Vám odporúčame pridržiavať sa učebnice, ktorú žiaci používajú.

 


Otázka z 28. 10. 2015 bola zodpovedaná dňa 30. 10. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu podstatné mená zakončené na -r