Otázka:

Vyjadrenie "my o vlku a vlk za dverami" je príslovie alebo porekadlo?

Heslá:

my o vlku, parémia, príslovie, porekadlo

Odpoveď:

 

 

Pri zaraďovaní jednotlivých parémií medzi príslovia či porekadlá panuje nejednotnosť, a to aj v odbornej literatúre, čo je spôsobené viacerými faktormi. V minulosti sa často nazývali všetky parémie súhrnne slovom príslovie, inokedy a iní autori zase pre všetky parémie používali pomenovanie porekadlo. V staršej slovenskej tradícii sa dokonca príslovia a porekadlá chápali aj obrátene, za didaktizujúci výrok ľudovej múdrosti sa pokladalo porekadlo, kým príslovie sa vymedzovalo iba ako istý obľúbený zvrat nejakej osoby alebo postavy („má také príslovie“). Rozlišovanie príslovia a porekadla komplikuje aj to, že niektoré parémie nesú znaky oboch druhov.

            Príslovie porekadlo sa odlišujú týmito charakteristikami:

príslovie                                                              

1.      kompletný obrazný výrok s didaktickým záverom (poučením),

2.      má všeobecnú platnosť, ktorá nezávisí od kontextu,

3.      najčastejšie máva stavbu jednoduchej vety, napr. Chudobnému aj z hrnca vykypí, alebo súvetia, napr. Kto neskoro chodí, sám sebe škodí. – Kto chce s vlkmi žiť, musí s vlkmi vyť;                                        

porekadlo

1.      obrazné vyjadrenie konkrétnej situácie bez priameho didaktického zámeru

2.      je kontextové – viaže sa na konkrétnu situáciu, ktorú komentuje

3.      najčastejšie má stavbu jednoduchej vety, napr. Dostal sa z dažďa pod odkvap, alebo slovného spojenia, napr. vysoko hľadel, spadol do jamy.

Podľa týchto charakteristík možno parémiu my o vlku a vlk za dverami (pôvodná verzia je my o vlku a vlk za humnami) zaradiť medzi porekadlá. Týmto vyjadrením sa komentuje situácia, keď sa objaví v spoločnosti niekto, o kom sa práve hovorilo. Vyjadrenie je teda viazané na určitý kontext a nemá didaktický zámer. Ako porekadlo ju označujú aj autori publikácie Frazeologická terminológia (J. Mlacek, P. Ďurčo a kolektív, 1995), ktorá je v elektronickej verzii sprístupnená na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://www.juls.savba.sk/ediela/frazeologicka_terminologia/.


Otázka z 20. 03. 2015 bola zodpovedaná dňa 20. 10. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu my o vlku