Otázka:

Kde sa uvádza titul PhD., ak má žena dve priezviská, napr. Mgr. Mária Sýkorová rodená Jasná, PhD.?

Heslá:

titul philosophiae doctor, PhD., rodená, dve priezviská

Odpoveď:

 

 

Používanie a písanie akademických a vedeckých hodností je legislatívna záležitosť, ktorá sa ustanovuje v zákone o vysokých školách. Podľa neho sa titul philosophiae doctor uvádza v skratke PhD. za menom. V zákone sa však nešpecifikuje, čo konkrétne sa považuje za meno. Podľa zákona o mene a priezvisku (č. 445/2006 Z. z.) každý musí mať meno a priezvisko. Podľa § 5 štátny občan Slovenskej republiky používa v úradnom styku priezvisko, ktoré nadobudol podľa tohto zákona, podľa predchádzajúcich právnych predpisov alebo pri uzavretí manželstva v tvare uvedenom v úradnom výpise z matriky. V zákone o matrikách  (č. 420/2006 Z. z.) sa rozlišuje priezvisko a rodné priezvisko.

Pri sobáši väčšinou nevesta prijíma manželovo priezvisko (v prechýlenej podobe), ale môže sa rozhodnúť, že si popri manželovom priezvisku ponechá aj rodné priezvisko, napríklad Mária Sýkorová Jasná. Osoba, ktorá má v matrike a v dokladoch zapísané dve priezviská, je povinná v úradnom styku používať obe priezviská. V takom prípade sa titul PhD. uvádza za druhým priezviskom, od ktorého sa oddeľuje čiarkou, teda Mgr. Mária Sýkorová Jasná, PhD. (medzi dvoma priezviskami sa nepíše čiarka). Ak má vydatá žena jedno priezvisko, napr. Mária Sýkorová, nemožno podľa nášho názoru považovať spojenie rodená Jasná za súčasť priezviska. Z jazykového hľadiska ide iba o spresňujúci identifikačný údaj v podobe prístavku, ktorý sa vyčleňuje čiarkou. Preto sa prikláňame k takémuto uvádzaniu titulu PhD.: Mgr. Mária Sýkorová, PhD., rodená Jasná.

Odporúčame Vám však, aby ste otázku používania a chápania rodných priezvisk konzultovali na matrike.


Otázka z 20. 03. 2015 bola zodpovedaná dňa 20. 10. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu titul philosophiae doctor