Otázka:

Mám problémy s písaním názvov mestských častí a orgánov našej mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Kedy a kde sa píšu veľké začiatočné písmená? A ako je to s názvami dokumentov?

Heslá:

miestny úrad, miestne zastupiteľstvo, mestské zastupiteľstvo, miestna rada, mestská časť, hlavné mesto SR, rokovací poriadok

Odpoveď:

 

 

Zásady písania veľkých písmen sa uvádzajú v Pravidlách slovenského pravopisu (2013) v kapitole IV. Písanie veľkých písmen. Príručka je sprístupnená aj na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf.

S veľkým začiatočným písmenom sa píšu názvy orgánov štátnej správy a samosprávy, keď sa uvádza ich plný názov, napr. Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy aj Miestna rada mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Skrátené pomenovania bez uvedenia sídla či príslušnosti sa nepovažujú za vlastné mená a píšu sa s malým začiatočným písmenom, napr. poslanci mestského zastupiteľstva, prednosta miestneho úradu.

 Názvy jednotlivých mestských častí sú Bratislava-Staré Mesto, Bratislava-Nové Mesto, Bratislava-Karlova Ves atď. (takéto názvy sa píšu so spojovníkom, t. j. s kratšou vodorovnou čiaročkou bez medzier), resp. iba Staré Mesto, Nové Mesto, Karlova Ves. Spojenie mestská časť nie je súčasťou názvu, ide len o druhové označenie, ktoré sa píše s malým začiatočným písmenom, napr. mestská časť Bratislava-Nové Mesto (podobne sa aj spojenie hlavné mesto SR Bratislava píše s malým h).

Čo sa týka písania názvov dokumentov, podľa Pravidiel slovenského pravopisu sa za vlastné mená považujú iba pomenovania najdôležitejších písomností, najmä historických, kódexov a zákonníkov. Názvy zákonov, vyhlášok, nariadení, predpisov, zmlúv sa nepovažujú za vlastné mená a píšu sa s malým začiatočným písmenom, t. j. názov dokumentu: rokovací poriadok mestskej časti Bratislava-Nové mesto.

  Spojenia, na ktoré ste sa spytovali, majú mať takúto podobu:

1.        ...prípravu zasadnutia miestneho zastupiteľstva prerokúva Miestna rada mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

2.        ...rokovanie riadi prednosta Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto

3.       ...  rokovací poriadok mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

4.        názov dokumentu: rokovací poriadok mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

5.        názov mestskej časti: Bratislava-Nové Mesto

6.        názov zastupiteľstva: Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

7.       ... poslanec Mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy


Otázka z 09. 03. 2015 bola zodpovedaná dňa 20. 10. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu miestny úrad