Otázka:

Ako je správne: vývoj slovenskej literatúry alebo vývin slovenskej literatúry?

Heslá:

vývoj/vývin

Odpoveď:

 

 

Z lexikálneho hľadiska sú slová vývin vývoj vo význame „postupný rad zmien, ktoré vedú obyčajne k dokonalejšej forme“ synonymá, o čom sa môžete presvedčiť aj v elektronickej verzii Krátkeho slovníka slovenského jazyka na stránke Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV slovniky.juls.savba.sk. Obe uvedené podstatné mená súvisia so slovesom vyvinúť sa s významom „1. v procese vývinu vzniknúť; 2. dosiahnuť istý (vyšší) stupeň vývinu“ a s jeho nedokonavým tvarom vyvíjať sa. Iba v psychológii sa terminologicky odlišujú slová vývin vývoj, pričom slovo vývin sa používa väčšinou na pomenovanie krátkodobého vývinového procesu (napr. vývin dieťaťa) a slovom vývoj sa pomenúva dlhodobý vývinový proces (napr. vývoj človeka, ľudstva), čo možno považovať za internú záležitosť psychológov.

            Z jazykového hľadiska sú správne spojenia vývin slovenskej literatúry aj vývoj slovenskej literatúry a obe majú rovnaký význam. Pri vyhľadávaní v elektronickej databáze Slovenského národného korpusu (je to elektronická databáza primárne obsahujúca slovenské texty od r. 1955 z rôznych štýlov, žánrov, vecných oblastí, regiónov a pod.) sme zaznamenali 61 výskytov spojenia vývin slovenskej literatúry a 13 výskytov spojenia vývoj slovenskej literatúry.


Otázka z 05. 03. 2015 bola zodpovedaná dňa 20. 10. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vývoj/vývin