Otázka:

Ako je to so skloňovaním neživotných mužských podstatných mien cudzieho pôvodu zakončených na -r, -l , napríklad papier? V niektorých učebniciach sa zaraďujú do vzoru dub, v iných do vzoru stroj...

Heslá:

papier, bicykel, september, pulóver, dolár, január, konár, pohár, kalendár, požiar, mažiar, končiar, tanier, pedál, sandál, dub/stroj

Odpoveď:

 Vzory podstatných mien sa v slovenskej gramatike zaviedli v snahe uľahčiť správne skloňovanie podstatných mien na analogickom princípe. Vždy však boli aj výnimky, keď sa niektoré pádové prípony podstatných mien nezhodovali so základným vzorom. Tak je to aj v prípade neživotných podstatných mien mužského rodu cudzieho pôvodu zakončených na -l alebo -r. V základnom tvare majú síce zakončenie na tvrdú alebo obojakú spoluhlásku, podľa čoho by mali patriť do vzoru dub, ale niektoré z nich majú pri skloňovaní pádovú príponu (alebo aj viacero prípon) podľa vzoru stroj. A práve podľa miery zohľadnenia týchto výnimiek sa rôzni autori jazykových príručiek či učebníc odlišujú. Niektorí zaraďujú tieto podstatné mená podľa zakončenia v základnom tvare všetky do vzoru dub (napr. príručka Skloňovanie podstatných mien z roku 1996 či učebnica pre vysoké školy Súčasný slovenský spisovný jazykMorfológia z roku 1984), iní ich rozdeľujú podľa tvarov v lokáli jednotného čísla a v nominatíve množného čísla do vzorov dub alebo stroj. V základnej normatívnej príručke Morfológia slovenského jazyka z roku 1966 (ktorá je v elektronickej podobe prístupná na webovej stránke nášho ústavu http://www.juls.savba.sk/ediela/msj/msj-hq.pdf) sa podstatné mená mužského rodu, ktoré sú cudzieho pôvodu a sú zakončené na -el, -er s pohyblivými samohláskami, napr. bicykel, september, pulóver, slová, ktoré sa končia na -ár (okrem výnimiek), napr. dolár, január, konár, pohár, na -iar a -ier, napr. požiar, mažiar, končiar, papier, tanier, a niektoré slová končiace sa na -ál, napr. pedál, sandál, zaraďujú do vzoru stroj (takéto riešenie odporúčame aj v našej poradenskej praxi). Pri porovnaní vzorov dub stroj je zrejmé, že tieto vzory majú väčšinu pádových prípon rovnakých, odlišujú sa iba v lokáli jednotného čísla (na dube – na stroji) a v nominatíve a akuzatíve množného čísla (duby – stroje). Podstatné meno papier má vo všetkých pádoch rovnaké prípony ako vzor stroj (na papieri, dva papiere, prines papiere).


Otázka z 24. 02. 2015 bola zodpovedaná dňa 29. 09. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu papier