Otázka:

Prídavné meno ústavný sa vzťahuje na ústavu, napr. ústavný zákon. Ako sa vyjadrí vzťah k ústavu? Je správne spojenie ústavová knižnica?

Heslá:

ústavný, ústav, ústava, homonymá

Odpoveď:

 Knižnica, ktorá patrí k ústavu, sa nazýva ústavná knižnica. V súvislosti s podstatným menom ústav sa v slovenčine používa iba vzťahové prídavné meno ústavný, o čom sa môžete presvedčiť pri hesle ústav v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovnik.juls.savba.sk. V rámci hesla sa uvádza prídavné meno ústavný1, ktoré významovo súvisí s podstatným menom ústav, t. j. má význam „týkajúci sa ústavu“, „patriaci (k) ústavu“. Číslo 1 v hornom indexe pri slove v slovníkovom spracovaní znamená, že ide o lexikálne homonymum. Pri hesle ústava v tom istom slovníku nájdete prídavné meno ústavný s odlišným významom „týkajúci sa ústavy“, ktoré je označené ako homonymum ústavný2. Výskyt slov s rovnakou grafickou podobou, ale s odlišným významom sa nazýva homonymia. Jednotlivé homonymá fungujú v jazykovom prejave bez toho, že by mohli spôsobiť nedorozumenie, lebo ich význam sa spresňuje v kontexte.


Otázka z 10. 02. 2015 bola zodpovedaná dňa 29. 09. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ústavný