Otázka:

Píše sa agro baktéria, agro-baktéria alebo agrobaktéria?

Heslá:

agrobotanika, agrochémia, agrokultúra, agrotechnika, agropriemysel, agrovýroba, agrosystém, agrobaktéria

Odpoveď:

 

 

V slovenčine máme zložené slová s prefixoidom gréckeho pôvodu agro-, ktorým sa vyjadrujú významy „pôda, pôdny, poľnohospodárstvo, poľnohospodársky“, napr. agrobotanika, agrochémia, agrokultúra, agrotechnika, agropriemysel, agrovýroba, agrosystém. Spojením prefixoidu agro- a slova baktéria možno z jazykového hľadiska vytvoriť aj pomenovanie agrobaktéria, čiže pôdna baktéria. Toto slovo sa zatiaľ neuvádza v slovenských lexikografických príručkách, v databáze Slovenského národného korpusu sme zaznamenali iba jeden výskyt, ale v textoch sprístupnených na internete je frekvencia výrazu agrobaktéria pomerne vysoká. Treba zvážiť opodstatnenosť zavádzania tohto slova do slovenskej odbornej terminológie, v ktorej sa podľa našich zistení používa v danom význame ustálený termín pôdna baktéria. Na pomenovanie rozličných druhov pôdnych baktérií rodu Agrobacterium sa používajú latinské dvojslovné pomenovania, napr. Agrobacterium tumefaciens, Agrobacterium radiobacter, Agrobacterium vitis

 


Otázka z 21. 01. 2015 bola zodpovedaná dňa 21. 09. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu agrobotanika