Otázka:

Ktorá forma zisťovacej otázky je správna: a) Viete, koľko je hodín? b) Neviete, koľko je hodín?

Heslá:

zisťovacia otázka, kladná forma, záporná forma, viete, neviete

Odpoveď:

 

 

Záporom (negáciou) vety sa zvyčajne vyjadruje opak kladnej vety, napr. Viem to – Neviem to; Jedz mäso! – Nejedz mäso!; Kiež by prišiel! – Kiež by neprišiel!  Základný význam opaku stráca zápor iba v zisťovacích otázkach, napr. Môžeš mi pomôcť? – Nemôžeš mi pomôcť? Keďže zisťovacou otázkou sa nič nekonštatuje, iba sa zisťuje, možno kladnú formu zameniť za zápornú bez toho, aby sa zmenil význam otázky.

Zo štylistického hľadiska však tieto dve formy zisťovacej otázky nie sú vždy zameniteľné. Štylisticky neutrálna je kladná forma zisťovacej otázky. Záporná forma nie je vhodná pre všetky komunikačné situácie. Napríklad v dotazníkoch, kde treba voliť z odpovedí áno – nie, používa sa iba kladná forma zisťovacích otázok (Máte súrodencov? – odpoveď Áno/Nie). Na zápornú formu otázky typu Nemáte súrodencov? sa odpovedá Mám/Nemám. Aj v odborných textoch Vám odporúčame uprednostňovať štylisticky neutrálnu kladnú formu zisťovacej otázky.

Dodávame, že otázka Vieš/Nevieš, koľko je hodín? nie je typická zisťovacia otázka. Má síce formu zisťovacej otázky, ale význam dopĺňacej otázky (Koľko je hodín?). V skutočnosti sa ňou adresáta nepýtame, či vie alebo nevie, koľko je hodín (neočakávame odpoveď Áno/Nie, resp. Viem/Neviem), ale pýtame sa na presný čas.


Otázka z 16. 01. 2015 bola zodpovedaná dňa 21. 09. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zisťovacia otázka