Otázka:

Ako sa píšu výrazy severo severozápad/severoseverozápad, juho juhozápad/juhojuhozápad?

Heslá:

severoseverovýchod, juhojuhovýchod, severoseverozápad, juhojuhozápad

Odpoveď:

 

Tejto otázke sa venoval M. Považaj v Kultúre slova č. 3 v roku 2003 v rubrike Spytovali ste sa. Citujeme: „Je všeobecne známe, že štyri hlavné svetové strany určené priesečníkom poludníkov a rovnobežiek, t. j. sever, juh, východ, západ, delia sa ďalej na severovýchod, juhovýchod, severozápad a juhozápad. Pre potreby geodézie, kartografie a niektorých ďalších odborov, ale najmä v leteckej a námornej doprave je niekedy potrebné smer podľa svetových strán ešte bližšie určiť. K názvom severovýchod, juhovýchod, severozápad a juhozápad sa pripája ďalšie bližšie určenie, ktorým sa ešte detailnejšie určuje svetová strana. Na to slúžia výrazy sever, východ, juh, západ, ktoré sa kladú pred zloženiny severovýchod, juhovýchod, severozápad a juhozápad a k nim sa pripájajú pomocou spájacej morfémy o. Ako z otázky vyplýva, niektorí používatelia jazyka zvažujú, či tieto zložené výrazy písať ako jedno slovo, ako dve slová alebo so spojovníkom. So zreteľom na to, že ide stále o bližšie určovanie, teda vzájomný vzťah medzi jednotlivými zložkami je podraďovací, takéto zložené výrazy sa píšu ako jedno slovo bez spojovníka, teda v podobe severoseverovýchod, juhojuhovýchod, severoseverozápad, juhojuhozápad. Písanie zloženín tohto typu v podobe jedného slova bez spojovníka sa uplatňuje napríklad aj v Encyklopédii Zeme, ktorá vyšla r. 1983 vo vydavateľstve Obzor v Bratislave (porov. heslo svetové strany)."  


Otázka z 07. 01. 2015 bola zodpovedaná dňa 14. 09. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu severoseverovýchod