Otázka:

Ako sa skloňuje názov jablčného nápoja cider a jeho zdomácnená podoba sajder?

Heslá:

cider, sajder

Odpoveď:

 

 

Pri názve jablkového nápoja cider sa v Slovníku cudzích slov (2005), ktorý je sprístupnený v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.juls.savba.sk, uvádza skloňovanie so zachovávaním samohlásky e. Podľa slovníka sa neživotné podstatné meno mužského rodu cider, ktoré je pôvodom z francúzštiny (francúzske cidre), skloňuje podľa vzoru dub, iba v lokáli jednotného čísla má príponu -i – v cideri (teda nie -e ako v dube). Takto Vám odporúčame skloňovať aj názov sajder, ktorý má rovnaké zakončenie ako podstatné meno cider. V jednotnom čísle má mať tieto tvary: N sajder, G (bez) sajdera (alebo aj sajderu), D (k) sajderu, A (dám si) sajder, L o sajderi, I so sajderom, v množnom čísle N sajdery, G (bez) sajderov, D (k) sajderom, A (kúp)  sajdery, L o sajderoch, I so sajdermi. Takto sa skloňujú aj mnohé novšie prevzatia zakončené na -er ako server, skener, baner.

 Niektoré neživotné podstatné mená mužského rodu cudzieho pôvodu zakončené na -er sa však v slovenčine skloňujú s vynechávaním samohlásky e (týka sa to najmä starších prevzatí, napr. sveter, meter, tender, cylinder) a pri niektorých sa v slovníkoch uvádzajú obe možnosti skloňovania (napr. fíčer – fíčera aj fíčra, charter – chartera aj chartra, ploter – plotra aj plotera, bunker ­– bunkra aj bunkera). Pri slove sajder nemožno úplne vylúčiť ani skloňovanie s vynechávaním samohlásky e. V takom prípade by sa však podstatné meno sajder skloňovalo pravidelne podľa vzoru stroj a v jednotlivých pádoch by malo tieto tvary: N sajder, G sajdra, D sajdru, A sajder, L o sajdri, I so sajdrom; v množnom čísle N sajdre, G sajdrov, D sajdrom, A sajdre, L o sajdroch, I so sajdrami. Od spôsobu skloňovania závisí aj tvar vzťahového prídavného mena sajderový (so zachovávaním e) alebo sajdrový (s vynechaním e).  


Otázka z 16. 03. 2015 bola zodpovedaná dňa 14. 09. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu cider
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku