Otázka:

Ak niekto získa titul Mgr. na dvoch vysokých školách, môže si uvádzať pred menom titul "Mgr. et Mgr."?

Heslá:

magister, Mgr., Mgr. et Mgr.

Odpoveď:

Používanie titulov nie je jazyková záležitosť a nespadá do kompetencie jazykovej poradne. Ide o legislatívnu otázku spracovanú v zákone č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Spomínaný zákon si môžete vyhľadať na internete, kde nájdete aj materiál Metodické usmernenie k používaniu titulov, čestných titulov a označení funkcií vysokoškolských učiteľov (pozri https://www.minedu.sk/data/att/1583.pdf). Podľa nich v prípade absolvovania 2. stupňa vysokoškolského štúdia na dvoch vysokých školách sa nepoužívajú dva rovnaké akademické tituly (tzn. ak zamestnanec získal na dvoch vysokých školách titul magister, má si pred menom uvádzať iba jednu skratku Mgr. napr. Mgr. Ján Mrkvička).

Odporúčame Vám, aby ste sa o prípadnej možnosti používania spojenia Mgr. et Mgr. (s ktorým sa občas stretávame v jazykovej praxi) informovali na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.


Otázka z 23. 05. 2014 bola zodpovedaná dňa 23. 05. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu magister