Otázka:

Sú spisovné slová furt a just?

Heslá:

furt, just

Odpoveď:

V Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003), ktorý nájdete aj na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.juls.savba.sk, sa príslovka furt (prevzatá z nemčiny) hodnotí ako hovorový výraz a podobne sa ako hovorový výraz hodnotí aj častica just. Ide teda o spisovné slová, ktoré sa však používajú v neoficiálnom jazykovom prejave, t. j. v neformálnej komunikácii s blízkymi osobami a priateľmi. Používanie takýchto hovorových výrazoch v oficiálnom jazykovom prejave nie je vhodné.


Otázka z 16. 05. 2014 bola zodpovedaná dňa 20. 05. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu furt