Otázka:

Kde môžem zistiť slovenské pomenovania rôznych cudzích surovín používaných v gastronómii?

Heslá:

suroviny, prísady, gastronómia

Odpoveď:

Väčšinu slovenských ekvivalentov, resp. slovenských podôb rozličných cudzích pomenovaní surovín a prísad používaných v gastronómii nájdete v posledných vydaniach slovníkov cudzích slov – vo Veľkom slovníku cudzích slov z r. 2003 (autori Samo Šaling, Mária Ivanová-Šalingová, Zuzana Maníková, vydavateľstvo SAMO Bratislava – Prešov) a v Slovníku cudzích slov z r. 2005 (preložený z češtiny, vyšiel vo vydavateľstve SPN v Bratislave a v elektronickej podobe je prístupný na www.slovnik.juls.savba.sk) – alebo v Slovníku súčasného slovenského jazyka, ktorý tiež nájdete na uvedenej stránke. Niektoré názvy, ktoré zatiaľ nie sú v slovenských slovníkoch, môžu byť spracované v samostatných jazykových príspevkoch v časopisoch Kultúra slova (www.juls.savba.sk/ediela/ks/) alebo Slovenská reč (www.juls.savba.sk/ediela/sr/). Nové (zriedkavé) pomenovania, ktoré nie sú slovníkovo ani časopisecky zachytené, používajú sa v pôvodnej podobe a neskôr, keď sa v slovenčine stávajú frekventovanejšími, používajú sa v zdomácnenej podobe, ktorá spravidla vychádza z výslovnosti slova v pôvodnom jazyku. Fungovanie jednotlivých podôb pri takýchto slovách si možno overiť v textoch na internete alebo v databáze Slovenského národného korpusu (https://korpus.sk/).  


Otázka z 23. 02. 2008 bola zodpovedaná dňa 27. 02. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu suroviny