Otázka:

Je správne "porážkareň" alebo "porážkáreň", ak chceme odvodiť slovo od slovesa "porážať" (jatočné zvieratá)?

Heslá:

porážkareň, bitúnok

Odpoveď:

Podľa pravidla o rytmickom krátení by slovo, o ktoré sa zaujímate, malo mať podobu porážkareň. Miesto, kde sa zabíjajú jatočné zvieratá, sa však v slovenčine nazýva bitúnok, príslušná činnosť sa nazýva zabíjanie alebo usmrcovanie (zvierat). Sloveso poraziť má v slovenčine iné významy (porov. Krátky slovník slovenského jazyka, 2003, ktorý je spolu s ďalšími publikáciami sprístupnený na našej webovej stránke cez odkaz Pramene v elektronickej podobe → Lexikografické príručky alebo skráteným prístupom http://slovniky.juls.savba.sk).

 


Otázka z 27. 10. 2011 bola zodpovedaná dňa 31. 10. 2011

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu porážkareň