Otázka:

Aký rod majú skratky CD, TV, PC, DVD?

Heslá:

CD, DVD, TV, PC

Odpoveď:

Skratky CD, DVD vo funkcii podstatného mena sú stredného rodu (porov. Slovník súčasného slovenského jazyka A – G, 2006) i Slovník cudzích slov (2005). Skratka TV zastupujúca slovo televízia je ženského rodu, skratka PC zastupujúca slovo počítač je mužského rodu.

Obe uvedené príručky sú dostupné na stránke slovnik.juls.savba.sk. 


Otázka z 07. 11. 2011 bola zodpovedaná dňa 09. 11. 2011

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu CD