Otázka:

Sú slová snedý, ostruhy a hrčatý spisovné?

Heslá:

snedý, ostruhy, ostrohy, hrčatý, hrčavý, hrčovitý

Odpoveď:

 Na overovanie spisovnosti slov, ale aj ich pravopisu a gramatických údajov sú k dispozícii kodifikačné príručky, ktorými sú Pravidlá slovenského pravopisu (3. vyd. 2000) a Krátky slovník slovenského jazyka (4. vyd. 2003). Ako sa možno presvedčiť, tieto príručky prídavné meno snedý nezachytávajú. Slovo snedý zaznamenáva starší Slovník slovenského jazyka (4. zv. 1964) ako české slovo s kvalifikátorom knižné zriedkavé. Slovo ostruhy, v jednotnom čísle ostruha, je takisto české, jeho slovenským ekvivalentom je slovo ostroha, resp. ostrohy. Prídavné meno hrčatý slovenské lexikografické príručky neuvádzajú, význam „majúci hrče“ vyjadrujú prídavné mená hrčavý, hrčovitý. Všetky citované príručky sú sprístupnené na  https://slovnik.juls.savba.sk.


Otázka z 27. 10. 2011 bola zodpovedaná dňa 09. 11. 2011

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu snedý