Otázka:

Ako sa skloňujú mužské priezviská ukončené na spoluhlásku -o?

Heslá:

Krasko, Botto, dedo, ujo, Jano, Fero, Makarenko, Picasso

Odpoveď:

 

V minulosti sa domáce priezviská zakončené na -o skloňovali podľa vzoru hrdina, napr. Krasko – Krasku, Botto – Bottu (preto sa v staršej literatúre môžeme stretnúť s uvedenými tvarmi), no ostatné pomenovania osôb mužského rodu zakončené na -o (všeobecné podstatné mená, rodné mená a cudzie priezviská), napr. dedo, ujo, Jano, Fero, Makarenko, Picasso, sa skloňovali podľa vzoru chlap a v genitíve a akuzatíve singuláru mali pádovú príponu -a – deda, uja, Jana, Fera, Makarenka, Picassa. Časom sa skloňovanie domácich mužských priezvisk zakončených na -o začalo vyrovnávať so skloňovaním ostatných pomenovaní osôb zakončených na -o a v súčasnosti odporúčame používateľom spisovnej slovenčiny skloňovať tieto priezviská podľa vzoru chlap, t. j. Hricko – Hricka,  Palko – Palka, Mikloško – Mikloška. Priezvisko Vančo má v genitíve jednotného čísla tvar Vanča.

 


Otázka z 25. 02. 2008 bola zodpovedaná dňa 27. 02. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu Krasko