Otázka:

Je správne spojenie "do istej miery", alebo "do určitej miery"? V ktorej z týchto viet je pre slovenčinu prirodzenejšie poradie slov? "Zo skúsenosti vyplynulo, že do istej miery je nutné zlepšiť riadenie programu rozdeľovania potravín výraz do istej miery". "Zo skúsenosti vyplynulo, že je nutné do istej miery zlepšiť riadenie programu rozdeľovania potravín výraz do istej miery."

Heslá:

istý, určitý, do istej miery, do určitej miery

Odpoveď:

Prídavné mená istý, určitý sú vo význame „známy, ale bližšie neurčený“ synonymné a za také možno považovať aj výrazy do istej miery, do určitej miery. Na Vašu otázku, ktorá z dvoch citovaných viet má pre slovenčinu prirodzenejšie poradie slov, možno odpovedať, že obe vety sú zo syntaktického hľadiska v poriadku, pričom slovosled ich významovo odlišuje. Vo vete Zo skúsenosti vyplynulo, že do istej miery je nutné zlepšiť riadenie programu rozdeľovania potravín výraz do istej miery sa vzťahuje na slovné spojenie je nutné (t. j. do istej miery je potrebné), kým vo vete Zo skúsenosti vyplynulo, že je nutné do istej miery zlepšiť riadenie programu rozdeľovania potravín výraz do istej miery sa vzťahuje na slovo zlepšiť (t. j. je potrebné do istej miery zlepšiť).


Otázka z 04. 10. 2011 bola zodpovedaná dňa 19. 10. 2011

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu istý