Otázka:

Prečo sa slovo sorpcia píše so spoluhláskou p a slová sorbovať alebo sorbent so spoluhláskou b?

Heslá:

sorbovať, sorpcia, absorbovať, absorbere, sorbere, absorpcia

Odpoveď:

Zmena kmeňových spoluhlások, ktorá nastáva pri slovách sorbovať, sorpcia, sa prejavuje aj pri iných slovách latinského pôvodu. Takáto zmena v slovách s rovnakým základom sa vyskytuje už v latinčine.

Napríklad sloveso detegovať má pôvod v latinskom slovese detegere „odhaľovať“, kým slovo detekcia sa odvodzuje z latinského podstatného mena detectio, t. j. odhaľovanie, a to od minulého trpného príčastia detectus „odhalený“. Podobne sloveso abstrahovať má pôvod v latinskom slovese abstrahere, ale podstatné meno abstrakcia súvisí s latinským slovom abstractio od príčastia abstractus, sloveso fungovať je z lat. fungi, kým slovo funkcia je z lat. functio od functus. Aj sloveso absorbovať je odvodené od latinského slovesa absorbere (z predpony ab- a slovesa sorbere), ale podstatné meno absorpcia je odvodené od slova absorptio a to od príčastia absorptus.

Pokiaľ ide o slovo sorpcia, zdá sa, že v klasickej latinčine slovo sorptio nie je doložené. Keďže podstatné mená uvedeného typu, čiže názvy dejov zakončené na -io, sa v latinčine tvoria od rovnakého kmeňa ako minulé trpné príčastia a keďže príslušné príčastie je sorptum, očakávalo by sa písanie so spoluhláskou p už v latinčine, tak ako je to pri slove absorptio, slov. absorpcia.


Otázka z 18. 10. 2011 bola zodpovedaná dňa 14. 11. 2011

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu sorbovať