Otázka:

Je správne: dubmi alebo dubami, stromčekmi alebo stromčekami, darčekmi alebo darčekami? Je správne používať príponu -ami alebo iba príponu -mi? Používala sa prípona -ami v minulosti?

Heslá:

prípona -mi -ami

Odpoveď:

Základná prípona inštrumentálu množného čísla mužských podstatných mien vzoru dub, stroj, chlap je prípona -mi, čiže správne je dubmi, stromčekmi, darčekmi. V slovenských nárečiach je popri prípone -mi celá škála iných inštrumentálových prípon, z ktorých viaceré fungujú variantne, napr. -mí, -ma (-má), -ami (-amá, -ámi, -ämí, -iami, -iemi), -ama (-áma), -oma, -ima, -i (-í, -ei). Prípona -ami je vo všetkých typoch podstatných mien vo východoslovenských nárečiach (porov. chlopami, vojakami, koscelami, koňami, husami).


Otázka z 28. 09. 2011 bola zodpovedaná dňa 04. 10. 2011

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu prípona -mi -ami