Otázka:

Ako sa správne píše "aborigén" (pôvodný obyvateľ Austrálie)?

Heslá:

aborigén

Odpoveď:

Pravopisu slova aborigén sa venoval v príspevku publikovanom v Kultúre slova Ján Horecký (1993, č. 4, s. 125). Ako píše, aborigines boli príslušníci predpokladaného etnika v starovekej Itálii, od ktorých odvodzovali svoj pôvod Rimania. Je to už v latinčine umelo utvorené meno: lat. slovo origo znamená „pôvod“, uvedení predkovia boli v Itálii ab origine,t. j. od pôvodu, od samého začiatku. V súčasnosti sa slovom aborigéni označujú príslušníci pôvodných, domorodých etnických skupín (napr. v Austrálii, ale aj v iných oblastiach). Ide vlastne o odborné pomenovanie domorodcov. V angličtine sa toto slovo píše v podobe Aborigine (s veľkým začiatočným písmenom), v iných jazykoch vrátane slovenčiny sa zachováva podoba opierajúca sa o pôvodnú latinskú podobu. Keďže nejde o pomenovanie konkrétneho národa alebo etnickej skupiny, ale o kolektívne pomenovanie pôvodných obyvateľov, slovo aborigéni sa píše s malým začiatočným písmenom (porov. citovaný časopis, ktorý je spolu s ďalšími publikáciami sprístupnený na našej webovej stránke cez odkaz Pramene v elektronickej podobe). Slovo aborigén zachytáva Slovník súčasného slovenského jazyka (1. zv. 2006) s výkladom „pôvodný, aborigénny obyvateľ krajiny, územia, domorodec“, napr. aborigéni Kanady, folklórne texty aborigénov Austrálie a Afriky. Možno ešte dodať, že vo Veľkom slovníku cudzích slov z r. 2003 sa v rovnakom význame uvádza podoba aboriginec takisto s malým začiatočným písmenom.


Otázka z 17. 10. 2011 bola zodpovedaná dňa 08. 11. 2011

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu aborigén