Otázka:

Názvy záujmových krúžkov na vysvedčení sa píšu s malým alebo s veľkým začiatočným písmenom?

Heslá:

záujmové útvary, záujmové krúžky, vysvedčenie

Odpoveď:

Názvy záujmových útvarov/krúžkov na vysvedčení odporúčame písať s malým začiatočným písmenom, napr. V záujmovom útvare šikovných rúk, ... počítačovom, ... turistickom, ... futbalovom, ... matematickom, ... výtvarnom, ... basketbalovom, ... mažoretiek, ... dramatickom, ... informatiky, ... aerobiku ap., podobne ako názvy učebných predmetov alebo študijných odborov. Názvy záujmových útvarov/krúžkov, ktoré majú osobitné pomenovania, napr. Talentárik, Slniečko, Osmijanko, Usilovné včielky, sa píšu s veľkým začiatočným písmenom (podobne ako napríklad názvy folklórnych alebo iných umeleckých súborov a skupín). Pri názvoch typu zábavná matematika, mladá hádzanárka, zdokonaľujeme sa v materinskom jazyku, tvorba časopisu, diskusný klub, školský časopis, ktoré majú tvar nominatívu a pri ktorých je jasné, o aký druh záujmovej činnosti ide, prikláňame sa k písaniu s malým začiatočným písmenom, no nemožno vylúčiť ani chápanie týchto názvov ako samostatných vlastných mien a písať ich s veľkým začiatočným písmenom (príklady názvov krúžkov sme vyberali z otázok, ktoré sme dostali do našej jazykovej poradne).  


Otázka z 06. 02. 2008 bola zodpovedaná dňa 18. 02. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu záujmové útvary