Otázka:

Čo je správne: Novozámocká ulica, Ulica novozámocká, Ul. Novozámocká?

Heslá:

názvy ulíc so zhodným prívlastkom, Novozámocká ulica

Odpoveď:

 

 

Pre  slovenčinu je v určovacom sklade prirodzené poradie zhodný prívlastok – nadradený vetný člen a názvy ulíc so zhodným prívlastkom majú mať podobu Dolná ulica, Novozámocká ulica, Akademická ulica, nie Ulica dolná, Ulica novozámocká, Ulica akademická. V niektorých prípadoch, napríklad pri uvádzaní viacerých ulíc alebo pri písaní adries, možno používať skrátený názov ulice (t. j. bez podstatného mena ulica). V takomto prípade sa píšu prídavné mená s veľkým začiatočným písmenom, napr. Kontajnery budú pristavené na uliciach: Dolná, Novozámocká a Akademická alebo v adrese Ján Brezina, Akademická 2, Banská Štiavnica. Pred takýmito skrátenými názvami sa neuvádza slovo ulica ani skratka ul., ale názov ulice možno skrátiť  aj do podoby Dolná ul., Novozámocká ul., Akademická ul.


Otázka z 25. 04. 2014 bola zodpovedaná dňa 25. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu názvy ulíc so zhodným prívlastkom