Otázka:

Ktorý zápis je správny: cupi-lupi/cupy-lupy, cingi-lingi/cingy-lingy, šibi-ribi/šiby-ryby?

Heslá:

cupi-lupi, cupy-lupy, cingi-lingi, cingy-lingy, šibi-ribi, šibi-ryby, šiby-ryby

Odpoveď:

 Zvukomalebné citoslovcia typu cupi-lupi, cupi-dupi (vyjadrujúce zvuk rýchlej cupotavej chôdze), cingi-lingi (vyjadrujúce zvuk zvončeka) a pod. majú v jazykovej praxi rozkolísaný pravopis, čo sa týka vyjadrovania samohlásky grafémami (písmenami) i/y. Samotné zaradenie do zvukomalebných slov predpokladá zapisovanie samohlásky v takýchto prípadoch písmenom i. Pôsobí tu však aj silný tlak analógie, čiže tendencia prispôsobiť písanie takýchto výrazov niektorým substantívnym výrazom (tvoreným prídavnými menami) ako háky-báky, čáry-máry. Preto sa stretávame v jazykovej praxi a v slovníkoch slovenského jazyka aj s podobou cupy-lupy a cupy-dupy a v Morfológii slovenského jazyka sa uvádza aj podoba cingy-lingy.

Podobne je to so zvukomalebným citoslovcom šibi-ribi/šibi-ryby/šiby-ryby. V Krátkom slovníku slovenského jazyka a v Pravidlách slovenského pravopisu (všetky spomínané príručky nájdete aj v elektronickej podobe na našej stránke slovnik.juls.savba.sk) sa ako citoslovce sprevádzajúce šibanie síce uvádza iba podoba šibi-ryby ovplyvnená „prirýmovaným“ podstatným menom ryby v riekanke Šibi-ryby mastné ryby..., ale z tlačovín aj z internetu máme dostatok dokladov aj o používaní podoby šibi-ribi s mäkkými v slove ribi, ako aj podoby šiby-ryby, ktorá predstavuje najdôslednejšie uplatnenie analógie s podstatným menom ryby v riekanke. Variantnosť písania tohto výrazu je spôsobená zrejme tým, že ho používatelia slovenského jazyka rozlične hodnotia. Ide síce o zvukomalebné citoslovce, pri ktorom však nemožno jednoznačne povedať, že vyjadruje samotný zvuk šibania (najmä jeho druhá časť -ribi/ryby). Preto je často chápané iba ako citát z básničky, v ktorej sa spomínajú ryby, a tak sa aj píše. Vzhľadom na to, že v kodifikačnej príručke slovenského jazyka – v Krátkom slovníku slovenského jazyka – sa uvádza ako jediná podoba šibi-ryby, odporúčame Vám uprednostňovať túto podobu.

                                                                                               


Otázka z 17. 04. 2014 bola zodpovedaná dňa 17. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu cupi-lupi