Otázka:

Akým slovným druhom je slovo zavše vo vete Zavše navštívi rodičov v ich rodnom dome? Prosím aj o určenie slov bežne, občas, dvakrát a zavčasu vo vetách Bežne sa mýli. Občas pečie koláče. Dvakrát ho zavreli za lúpež. Vstáva zavčasu.

Heslá:

príslovky, príslovkové určenie, zavše, bežne, občas, zavčasu, dvakrát

Odpoveď:

 

 

Z Vašej otázky nie je jasné, či Vám ide o určovanie slovného druhu – príslovky – alebo vetného člena – príslovkového určenia.

            Problematika prísloviek ako slovného druhu je podrobne rozpracovaná v Morfológii slovenského jazyka (1966), ktorú nájdete v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://www.juls.savba.sk/ediela/msj/msj-hq.pdf. Podľa citovanej publikácie sa príslovka zavše zaraďuje k (okolnostným) príslovkám času, pričom sa ňou vyjadruje čas v opakujúcich sa intervaloch podobne ako pri príslovkách chvíľami, neraz, podchvíľou, občas, zriedka, zakaždým. Pýtame sa ako často? Tak aj vo vete Zavše navštívi rodičov v ich rodnom dome má príslovka zavše funkciu príslovkového určenia času.

            Ak Vám ide naozaj o určovanie slovných druhov, ako ste uviedli, musíme Vás upozorniť, že slovo dvakrát je násobná číslovka. Vo vete Dvakrát ho zavreli za lúpež má násobná číslovka dvakrát funkciu príslovkového určenia spôsobu a vyjadruje sa ňou miera.

            V ostatných vetách, t. j. Bežne sa mýli (okolnostná príslovka času bežne má význam „s pravidelným výskytom“) a Občas pečie koláče majú príslovky bežne občas funkciu príslovkového určenia času (pýtame sa ako často?). Príslovkové určenie času je aj vo vete Vstáva zavčasu (pýtame sa kedy?).


Otázka z 13. 04. 2014 bola zodpovedaná dňa 16. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu príslovky