Otázka:

Môže sa slovo uzáver používať vo význame ,,robiť z nejakých tvrdení uzáver/uzávery"?

Heslá:

záver, uzáver

Odpoveď:

 

 

Na pomenovanie výsledku uvažovania sa v slovenčine väčšinou používa podstatné meno záver. Pri podstatnom mene uzáver sa v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) uvádza iba význam „uzavierací mechanizmus“ a len v Synonymickom slovníku slovenčiny (2004) sa pri hesle záver uvádza aj slovo uzáver ako zriedkavý výraz. Oba slovníky nájdete aj v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovnik.juls.savba.sk. V spojeniach ako vyvodiť závery/záver, dôjsť/dospieť k záveru, robiť závery Vám odporúčame uprednostňovať slovo záver.


Otázka z 10. 04. 2014 bola zodpovedaná dňa 14. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu záver