Otázka:

Aký význam má slovné spojenie "administratívna machinácia"?

Heslá:

administratívna machinácia

Odpoveď:

Prídavné meno administratívny súvisí so slovom administratíva, pri ktorom Slovník súčasného slovenského jazyka (1. zv., 2006) uvádza takýto výklad významu: 1. správa, riadenie verejných vecí, štátu, podniku a pod.; výkonné orgány poverené touto činnosťou; pracovníci pôsobiaci v správnom aparáte, napr. štátna, vojenská, parlamentná administratíva; finančná, súdna administratíva; americká administratíva „prezident a ministri vlády USA“; administratíva podniku; pracovať v administratíve, 2. práca spojená s vybavovaním všetkej agendy, administratívne práce, napr. automatizácia administratívy; bez zbytočnej administratívy. Prídavné meno administratívny citovaný slovník definuje takto: 1. súvisiaci s administratívou, správou, riadením, vybavovaním verejných vecí; patriaci administratíve; synonymný výraz správny, napr. administratívny zamestnanec, aparát; administratívne budovy, priestory; administratívna agenda; zvýšiť administratívne výdavky, 2. uskutočňovaný administráciou alebo rozhodnutím administrácie, napr. administratívny zásah; administratívne opatrenie; vybaviť administratívne formality. Slovo machinácia je pejoratívny výraz, ktorý Krátky slovník slovenského jazyka (2003) definuje ako „podvodné, úskočné konanie, špekulácie, machle, čachre“, napr. zákulisné, finančné, politické machinácie; machinácie s devízami (porov. citovaný slovník, ktorý je spolu s ďalšími publikáciami sprístupnený na našej webovej stránke cez odkaz Pramene v elektronickej podobe → Lexikografické príručky alebo skráteným prístupom http://slovniky.juls.savba.sk). Na základe uvedeného výkladu výraz administratívna machinácia možno definovať ako „machinácia súvisiaca s administratívou“ alebo „machinácia uskutočňovaná (uskutočnená) administráciou alebo rozhodnutím administrácie“. Treba doplniť, že význam slov, resp. slovných spojení sa konkretizuje v príslušnom kontexte, čo platí najmä o právnej oblasti.

 


Otázka z 11. 11. 2011 bola zodpovedaná dňa 30. 11. 2011

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu administratívna machinácia