Otázka:

Existuje situácia, kedy sa medzi číslovku a znak medzera nedáva? Napr. keď chcem vyjadriť percentuálny podiel, je správne napísať 40%-ný nárast?

Heslá:

%, percento

Odpoveď:

 

Znak % sa od čísla oddeľuje medzerou. Takto sa od čísla oddeľujú aj značky fyzikálnych jednotiek, napr. 20 m (dvadsať metrov), 14 kg (štrnásť kilogramov), 250 l (dvestopäťdesiat litrov), 12 m (dvanásťmetrový) pás, 2 kg (dvojkilogramový) chlieb, 1,5 l (jedenapollitrová fľaša), tak aj 40 % (štyridsaťpercentný) nárast. Prípona -ný sa k znaku % nepridáva.

 

 

 


Otázka z 10. 11. 2011 bola zodpovedaná dňa 15. 11. 2010

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 6 odpovedí k heslu %