Otázka:

Ako sa správne píše názov ulice "POD KALVÁRIOU", ktorá sa nachádza v meste Topoľčany?

Heslá:

kalvária, ulica Pod Kalváriou

Odpoveď:

Vlastným menom Kalvária sa označuje miesto v Jeruzaleme, kde bol ukrižovaný Ježiš Kristus. Všeobecným podstatným menom kalvária sa pomenúva umelecké stvárnenie umučenia a ukrižovania Ježiša Krista (porov. Krátky slovník slovenského jazyka, 2003, i Slovník cudzích slov, 2005).

V mnohých slovenských obciach, v ktorých majú návršie zobrazujúce krížovú cestu, majú aj geografický názov návršia (kopca) alebo zriedkavejšie aj katastrálneho územia (napr. poľa) v podobe Kalvária s veľkým K. Geografický názov Kalvária majú napr. v Topoľčanoch, v Banskej Štiavnici, Nitre, Prešove, Bardejove, Ružomberku i v Bratislave, kde sa jedna z ulíc nazýva Na Kalvárii a iná Pod Kalváriou. Názvy oboch ulíc sa odvodzujú od štandardizovaného nesídelného názvu bratislavského vrchu Kalvária. Keďže ide o vlastné meno, píše sa s veľkým začiatočným písmenom i v názvoch ulíc. Uplatňuje sa tu zásada formulovaná v Pravidlách slovenského pravopisu, podľa ktorej vlastné meno, ktoré je súčasťou viacslovného vlastného mena, ponecháva si veľké písmeno na ktoromkoľvek mieste názvu, napr. Amerika – Južná Amerika, Červený kríž – Slovenský Červený kríž, Univerzita Komenského – Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Spojené národy – Organizácia Spojených národov, tak aj Kalvária – Na Kalvárii, Pod Kalváriou (porov. kap. VI. Písanie veľkých písmen, podkap. 1. 2. Zásady písania veľkých písmen vo vlastných menách). Slovo ulica tak ako v názvoch ulíc typu Pri starom mýte, Na Slavíne tu nie je súčasťou názvu, iba ho bližšie určuje, a preto sa píše s malým začiatočným písmenom: ulica Na Kalvárii, ulica Pod Kalváriou. Podobne je to s pomenovaním ulice Pod Kalváriou v Nitre, kde sa vlastným menom Kalvária označuje takisto vrch.

V Topoľčanoch sa vlastným menom Kalvária označuje nesídelný pôvodný názov poľa, preto aj tu je namieste písať názov ulice v podobe Pod Kalváriou a samorné slovo ulica (ulica Pod Kalváriou) je iba druhové označenie, nie súčasť názvu.

Dodávame, že Pravidlá slovenského pravopisu sú sprístupnené na našej webovej stránke slovniky.juls.savba.sk (zvoľte textová časť). Na našej webovej stránke sú k dispozícii i ďalšie jazykové príručky.

 


Otázka z 11. 11. 2011 bola zodpovedaná dňa 03. 12. 2011

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kalvária