Otázka:

Ako sa správne píše názov ulice POD KALVÁRIOU, ktorá sa nachádza v Topoľčanoch?

Heslá:

kalvária, ulica Pod Kalváriou

Odpoveď:

Vlastným menom Kalvária sa označuje miesto v Jeruzaleme, kde bol ukrižovaný Ježiš Kristus. Všeobecným podstatným menom kalvária sa pomenúva umelecké stvárnenie umučenia a ukrižovania Ježiša Krista (porov. Krátky slovník slovenského jazyka, 2003, i Slovník cudzích slov, 2005).

V mnohých slovenských obciach, v ktorých majú návršie zobrazujúce krížovú cestu, majú aj geografický názov návršia (kopca) alebo zriedkavejšie aj katastrálneho územia (napr. poľa) v podobe Kalvária s veľkým K. Geografický názov Kalvária majú napr. v Topoľčanoch, v Banskej Štiavnici, Nitre, Prešove, Bardejove, Ružomberku i v Bratislave, kde sa jedna z ulíc nazýva Na Kalvárii a iná Pod Kalváriou. Názvy oboch ulíc sa odvodzujú od štandardizovaného nesídelného názvu bratislavského vrchu Kalvária. Keďže ide o vlastné meno, píše sa s veľkým začiatočným písmenom i v názvoch ulíc. Uplatňuje sa tu zásada formulovaná v Pravidlách slovenského pravopisu, podľa ktorej vlastné meno, ktoré je súčasťou viacslovného vlastného mena, ponecháva si veľké písmeno na ktoromkoľvek mieste názvu, napr. Amerika – Južná Amerika, Červený kríž – Slovenský Červený kríž, Univerzita Komenského – Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Spojené národy – Organizácia Spojených národov, tak aj Kalvária – Na Kalvárii, Pod Kalváriou (porov. kap. VI. Písanie veľkých písmen, podkap. 1. 2. Zásady písania veľkých písmen vo vlastných menách). Slovo ulica tak ako v názvoch ulíc typu Pri starom mýte, Na Slavíne tu nie je súčasťou názvu, iba ho bližšie určuje, a preto sa píše s malým začiatočným písmenom: ulica Na Kalvárii, ulica Pod Kalváriou. Podobne je to s pomenovaním ulice Pod Kalváriou v Nitre, kde sa vlastným menom Kalvária označuje takisto vrch.

V Topoľčanoch sa vlastným menom Kalvária označuje nesídelný pôvodný názov poľa, preto aj tu je namieste písať názov ulice v podobe Pod Kalváriou a samotné slovo ulica (ulica Pod Kalváriou) je iba druhové označenie, nie súčasť názvu.

Dodávame, že Pravidlá slovenského pravopisu sú sprístupnené na stránke http://www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf


Otázka z 11. 11. 2011 bola zodpovedaná dňa 03. 12. 2011

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kalvária