Otázka:

Ako sa správne píše názov ulice "POD KALVÁRIOU", ktorá sa nachádza v meste Topoľčany?

Heslá:

kalvária, ulica Pod Kalváriou

Odpoveď:

Zásada, že ak má názov ulice formu nezhodného prívlastku, daný prívlastok za slovom ulica sa píše s malým začiatočným písmenom, platí iba v prípade, ak nezhodný prívlastok predstavuje všeobecné pomenovanie, napr. Ulica slobody, Ulica duklianskych hrdinov. Ak vo funkcii nezhodného prívlastku vystupuje vlastné meno, prívlastok sa píše s veľkým začiatočným písmenom, napr. Ulica Slovenského národného povstania, Ulica Prvého mája  (Prvý máj – názov sviatku), Ulica Jána Kostru. V takýchto názvoch slovo ulica stojí na začiatku príslušného pomenovania, je jeho súčasťou, a keďže signalizuje začiatok vlastného mena, píše sa s veľkým začiatočným písmenom (porov. aj názvy Námestie Jána Kostru, Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu). Iným typom sú názvy ulíc, v ktorých druhové označenie ulica stojace pred vlastným pomenovaním nie je súčasťou vlastného mena, a preto sa píše s malým začiatočným písmenom (názvom ulice je zvyčajne predložkové spojenie), napr. ulica Pri starom mýte, ulica Na bôriku, ulica Na paši, ulica Pri Habánskom mlyne, ulica Na Slavíne (ulice sa volajú Pri starom mýte, Na bôriku, Na paši, Pri Habánskom mlyne, Na Slavíne – porov. Pravidlá slovenského pravopisu, 2000, VIII. kapitola Písanie veľkých písmen, podkapitola 1.3.2. Názvy objektov vo vesmíre a názvy útvarov na ich povrchu, 7. bod Názvy ľudských sídel, ich častí a verejných priestranstiev, s. 63).

Vlastným menom Kalvária sa označuje miesto v Jeruzaleme, kde bol ukrižovaný Ježiš Kristus.Názov kalvária, ktorýmsa pomenúva návršie so zastaveniami znázorňujúcimi výjavy z umučenia a ukrižovania Ježiša Krista, ako aj umelecké stvárnenie umučenia a ukrižovania Ježiša Krista, je všeobecné pomenovanie a píše sa s malým začiatočným písmenom (porov. Krátky slovník slovenského jazyka, 2003, i Slovník cudzích slov, 2005). Mnohé mestá i obce majú takéto návršie zobrazujúce krížovú cestu, okrem Topoľčian napr. Banská Štiavnica, Nitra, Prešov, Bardejov, Ružomberok i Bratislava, kde sa jedna z ulíc nazýva Na Kalvárii a iná Pod Kalváriou. Názvy oboch ulíc sa odvodzujú od štandardizovaného nesídelného názvu bratislavského vrchu Kalvária. Keďže ide o vlastné meno, píše sa s veľkým začiatočným písmenom i v názvoch ulíc. Uplatňuje sa tu zásada formulovaná v Pravidlách slovenského pravopisu, podľa ktorej vlastné meno, ktoré je súčasťou viacslovného vlastného mena, ponecháva si veľké písmeno na ktoromkoľvek mieste názvu, napr. Amerika – Južná Amerika, Červený kríž – Slovenský Červený kríž, Univerzita Komenského – Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Spojené národy – Organizácia Spojených národov, tak aj Kalvária – Na Kalvárii, Pod Kalváriou (porov. kap. VI. Písanie veľkých písmen, podkap. 1. 2. Zásady písania veľkých písmen vo vlastných menách, s. 53). Slovo ulica tak ako v názvoch ulíc typu Pri starom mýte, Na Slavíne tu nie je súčasťou názvu, iba ho bližšie určuje, a preto sa píše s malým začiatočným písmenom: ulica Na Kalvárii, ulica Pod Kalváriou. Podobne je to s pomenovaním ulice Pod Kalváriou v Nitre, kde sa vlastným menom Kalvária označuje takisto vrch. V Topoľčanoch sa vlastným menom Kalvária označuje nesídelný pôvodný názov poľa, preto aj tu je namieste písať názov ulice v podobe Pod Kalváriou.

Dodávame, že Pravidlá slovenského pravopisu sú sprístupnené na našej webovej stránke cez odkaz Pramene v elektronickej podobe. Ich teoretickú časť si môžete preštudovať cez odkaz → Pravidlá slovenského pravopisu → textová časť. Na našej webovej stránke sú k dispozícii i ďalšie jazykové príručky.

 


Otázka z 11. 11. 2011 bola zodpovedaná dňa 03. 12. 2011

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu kalvária
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku