Otázka:

Je v slovenčine pravidlo, podľa ktorého sa pred vlastným substantívom cudzieho pôvodu musí písať všeobecné substantívum, ktoré ho bližšie určí? Napr. spoločnosť Sony, skupina Enwise...

Heslá:

skloňovanie cudzích názvov, skratkové slová – skloňovanie, skratky – skloňovanie

Odpoveď:

V slovenčine ako flektívnom type jazyka sa všetky podstatné mená, ako aj názvy, ktoré majú takýto charakter, skloňujú. To znamená, že v nepriamych pádoch priberajú pádové prípony podľa určitého vzoru. Jednotlivé slová sa zaraďujú do príslušných vzorov na základe svojho zakončenia a rodu, pričom rozhodujúca je výslovnosť. Nesklonné ostávajú iba tie slová cudzieho pôvodu, ktoré svojím zakončením a prirodzeným rodom nezodpovedajú domácej skloňovacej sústave, napr. avenue, finále, resumé, menu, Champs Elysées, Sydney, Buenos Aires, alibi, jury. K takýmto názvom priraďujeme i názov spoločnosti Sony. Pri nesklonných slovách sa postupuje tak, že sa pred ne predsunie slovo, ktoré ich bližšie určuje, tzv. druhové označenie, a to sa skloňuje. V prípade názvu Sony je druhovým označením slovo spoločnosť: (zo) spoločnosti Sony, spoločnosti Sony, (o) spoločnosti Sony, (so) spoločnosťou Sony. Názov Enwise je pôvodne iniciálová skratka ENWISE utvorená z názvu Enlarge Women in Science to East. V textoch na internete sa vyskytujú obe podoby zápisu. Aj pri tomto názve odporúčame skloňovať druhové označenie, ktorým môže byť výraz skupina alebo expertná skupina, a skratku, resp. skratkové slovo ponechať nesklonné: (expertnej) skupiny ENWISE/Enwise, (expertnej) skupine ENWISE/Enwise, (expertnú) skupinu ENWISE/Enwise, (o) (expertnej) skupine ENWISE/Enwise, s expertnou skupinou ENWISE/Enwise, resp. so skupinou ENWISE/Enwise.

 


Otázka z 10. 11. 2011 bola zodpovedaná dňa 28. 11. 2011

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu skloňovanie cudzích názvov