Otázka:

Ako sa má správne skloňovať názov sídliska Vlčince? Pred niekoľkými rokmi som v rozhlase počula, že pomenovanie vzniklo zo slova vlčinec ako vlčí exkrement, a preto sa má skloňovať ako podstatné meno mužského rodu (z Vlčincov, k Vlčincom, o Vlčincoch. V jazykovej praxi sa však používajú aj tvary: Vlčince, z Vlčiniec, k Vlčinciam, Vlčince, o Vlčinciach, s Vlčincami.

Heslá:

Vlčince

Odpoveď:

 

 

V našom archíve ani v archíve Slovenského rozhlasu sme nenašli príspevok do jazykového okienka Slovenčina na slovíčko, v ktorom by sa autor odvolával na súvislosť názvu sídliska Vlčince s pomenovaním vlčích exkrementov. Takéto spracovanie danej témy nám pripadá veľmi nepravdepodobné. O skloňovaná názvu sídliska Vlčince písal onomastik Milan Majtán v publikácii Jazyková poradňa odpovedá (SPN, Bratislava 1988). Uviedol, že slovom vlčinec alebo vlčince sa pomenúvalo miesto, kde sa vyskytovali vlky alebo kde boli vlčie jamy – pasce na vlky. Spomenul tiež, že podobné názvy obcí zakončené na -ince sa v slovenčine zaraďujú medzi pomnožné podstatné mená ženského rodu, ale v prípade názvu sídliska Vlčince konštatoval zreteľnú súvislosť s plurálovým tvarom všeobecného podstatného mena mužského rodu vlčinec (vlčí brloh)a názov Vlčince odporúčal skloňovať ako podstatné meno mužského rodu.

            S odstupom času (od vydania publikácie uplynulo vyše štvrť storočia) môžeme konštatovať, že súvislosť názvu žilinského sídliska Vlčince a všeobecného podstatného mena vlčinec – vlčince sa zrejme nepociťuje a používatelia slovenského jazyka vrátane obyvateľov žilinského sídliska majú tendenciu skloňovať názov Vlčince podobne ako názvy obcí zakončené na -ince, napr. Budince, Dudince, Belince, Bzince, Patince, Plachtince, t. j. ako pomnožné podstatné meno ženského rodu. Na rozdiel od štandardizovaných názvov obcí, ktorých podoba aj gramatické tvary sú kodifikované, pomenovania sídlisk ako Vlčince nie sú spracované v kodifikačných príručkách slovenského jazyka. Tvary z Vlčiniec – k Vlčinciam – Vlčince – o Vlčinciach – s Vlčincami neodporujú spisovnej slovenčine.


Otázka z 05. 04. 2014 bola zodpovedaná dňa 15. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Vlčince