Otázka:

Je správne "Zámocká kaplnka" alebo "zámocká kaplnka", "Kaplnka na Zvolenskom zámku" alebo "kaplnka na Zvolenskom zámku"?

Heslá:

kaplnka

Odpoveď:

O pravopise kaplniek platí zásada týkajúca sa pravopisu kostolov (porov. Pravidlá slovenského pravopisu, 2000, VIII. kapitola Písanie veľkých písmen, podkapitola 1.3.2. Názvy objektov vo vesmíre a názvy útvarov na ich povrchu, 7. bod Názvy významných stavieb a ich častí a poznámka na s. 63). Názvy kaplniek sa pokladajú za vlastné mená a píšu sa s veľkým začiatočným písmenom, ak sú pomenované podľa svätca, ktorému sú zasvätené, napr. Kaplnka svätej Margity, alebo podľa biblickej udalosti, napr. Kaplnka navštívenia Panny Márie. Názvy zámocká kaplnka, kaplnka na Zvolenskom zámku, kúpeľná kaplnka a pod. sú všeobecné pomenovania, preto sa píšu s malým začiatočným písmenom slova kaplnka. Pravidlá slovenského pravopisu sú spolu s ďalšími publikáciami sprístupnené na našej webovej stránke cez odkaz Pramene v elektronickej podobe. Ich teoretickú časť si môžete preštudovať cez odkaz → Pravidlá slovenského pravopisu → textová časť.

 


Otázka z 23. 11. 2011 bola zodpovedaná dňa 28. 11. 2011

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kaplnka