Otázka:

Je správne "sme na vrchole a sme vysmiaty" alebo "sme na vrchole a sme vysmiati"?

Heslá:

vysmiaty – sme vysmiati

Odpoveď:

Prídavné meno vysmiaty sa skloňuje podľa vzoru pekný. Vo vete Sme na vrchole a sme vysmiati sa uplatňuje v tvare nominatívu množného čísla, a preto má na konci -i. Pokiaľ ide o tvrdé spoluhlásky d, t, n, l, tie stoja pred samohláskami e, i najmä v slovách cudzieho pôvodu, napr. dekanát, technický, humanista, politika, literatúra, ale aj v domácich slovách, a to pred príponami prídavných mien vzoru peknýotcov (matkin), napr. chudej, žltí (podobne vysmiati), krásnemu, matkini, matkinej, pred príponami v podstatných menách, zámenách, číslovkách a trpných príčastiach, ktoré sa skloňujú rovnako ako prídavné mená vzoru pekný, napr. desiatej, Trstenej, Pohorelej, pocestní, štvrtej, preziabnutého, volanému, pred pádovými príponami v podstatných menách vzoru gazdiná, napr. gazdinej, princeznej, v zámenách ten, tento, onen, žiaden a pred príponami v tvaroch tí, tie, tej, títo, tieto (podrobnejšie porov. v Pravidlách slovenského pravopisu, 2000, I. kap. Písmo, abeceda a pravopis, podkap. 4. Písanie spoluhlások ď, ť, ň, ľ na s. 34  35). Citovaná príručka je sprístupnená na stránke www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf.

 


Otázka z 22. 11. 2011 bola zodpovedaná dňa 29. 11. 2011

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vysmiaty – sme vysmiati