Otázka:

Skloňujú sa jednotky veličín? Napr. je správne povedať 4 bar, 8 bar alebo 4 bary, 8 barov?

Heslá:

bar, fyzikálne jednotky

Odpoveď:

Slovo bar označujúce fyzikálnu jednotku sa skloňuje, o čom sa možno presvedčiť v Pravidlách slovenského pravopisu (2000), v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) i v Slovníku cudzích slov (2005), v ktorých sa pri slove bar tak ako pri každom podstatnom mene, ktoré sa skloňuje, uvádza prípona genitívu jednotného čísla -u, t. j. baru. Slovo bar sa ako mužské neživotné podstatné meno na základe zakončenia skloňuje podľa vzoru dub, čiže v nominatíve množného čísla má príponu -y, napr. štyri bary. Všetky citované príručky sú spolu s ďalšími publikáciami sprístupnené na našej webovej stránke cez odkaz Pramene v elektronickej podobe → Lexikografické príručky alebo skráteným prístupom http://slovniky.juls.savba.sk. O sprístupnených príručkách informujeme i na stránke jazykovej poradne.

 


Otázka z 14. 11. 2011 bola zodpovedaná dňa 01. 12. 2011

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu bar