Otázka:

Píše sa pred výrazmi "a ktorý" a "a keď" v súvetí čiarka?

Heslá:

a ktorý, a keď, a čo, a kto, a kde, a kedy, a kam, a že, a ak

Odpoveď:

 

 

V prípade zloženého súvetia, v ktorom sú dve vedľajšie vety k hlavnej vete v podraďovacom vzťahu, pričom sú medzi sebou spojené zlučovacou spojkou a, za ktorou nasleduje opakovaná alebo iná podraďovacia spojka, tvar zámen ktorý, aký, čo, kto alebo príslovky kde, kedy, kam, pred spojkou a čiarku nepíšeme, pretože v takomto súvetí je medzi vedľajšími vetami priraďovací vzťah, napr. Urobil všetko preto, aby získal potrebné informácie a aby ich mohol maximálne využiť. – Videli, že je neoblomná a že sa im ju nepodarí prehovoriť. – Prídeme, ak bude pekne a ak nám to vyjde. – Vrátili sa, keď sa oteplilo a keď už nemohli ostať. – Súčasťou projektu bola výstava, ktorú zorganizovala miestna samospráva a na ktorej sa zúčastnilo do tisíc ľudí. – Čas ukáže, akí sú to ľudia a čo je v ich záujme. – Dohodli sa, kto pripraví pohostenie a kedy sa povie prípitok. – Rozmýšľal, čo stratí a čo získa. – Usadili sa na mieste, kde pramení rieka a odkiaľ odišli pôvodní obyvatelia. – Študenti si určili, kedy sa budú učiť a kedy zabávať. Ak je však za prvou vedľajšou vetou vložená ďalšia veta v podraďovacom vzťahu k nej, táto vložená vedľajšia veta sa od ostatného vetného celku oddelí čiarkami: Videli, že je neoblomná, čo ich prekvapilo, a že sa im ju nepodarí prehovoriť. – Nastal deň, ktorý bol zamračený, ako predpovedali meteorológovia, a ktorý neveštil nič dobré.

 


Otázka z 19. 11. 2011 bola zodpovedaná dňa 02. 12. 2011

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu a ktorý