Otázka:

Je možné využívať slovo relativizácia aj v súvislosti so snahou upraviť ukazovateľ tak, aby boli jeho výsledné hodnoty v relatívnom (percentuálnom) vyjadrení?

Heslá:

relativizácia, relativizovať, absolutizovať, relatívny, absolútny, relatívny ukazovateľ, relativizácia ukazovateľa

Odpoveď:

Slovo relativizácia je odvodené od slovesa relativizovať, ktoré Slovník cudzích slov (2005) definuje „robiť relatívnym, ponímať, chápať ako relatívne (opozitum absolutizovať)“. Sloveso relativizovať súvisí s prídavným menom relatívny, ktoré má význam „existujúci vo vzťahu k niečomu, vyplývajúci z porovnania s niečím, platný, hodnotený vzhľadom na niečo, pomerný, vzťažný, závislý, podmienený (opozitum absolútny), napr. relatívny pojem; relatívna pravda; relatívna platnosť. Prídavné meno relatívny sa uplatňuje ako súčasť termínov v mnohých oblastiach, napr. v archeológii termín relatívne datovanie, v geografii relatívna výška (bodu) „pomerná“; vo fyzike relatívny pohyb „posudzovaný vzhľadom na iné pohybujúce sa teleso“ a i. (porov. Slovník cudzích slov, 2005). To znamená, že pojmy relatívny ukazovateľ, relativizácia ukazovateľa, ktoré používate vo svojej práci, sú jazykovo správne. Citovaný slovník je spolu s ďalšími publikáciami dostupný na našej stránke  www.slovnik.juls.savba.sk.

 


Otázka z 21. 11. 2011 bola zodpovedaná dňa 02. 12. 2011

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu relativizácia