Otázka:

Ako sa skloňujú v slovenčine cudzie slová perizoma a himation? Mám ich v texte písať kurzívou?

Heslá:

himation, perizoma

Odpoveď:

Cudzie slovo himation (starogrécky plášť) sa uvádza aj v Slovníku cudzích slov (2005) sprístupnenom v elektronickej verzii medzi lexikografickými príručkami na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovnik.juls.savba.sk. Je to neživotné podstatné meno mužského rodu, ktoré sa skloňuje podľa vzoru dub a v genitíve jednotného čísla má tvar (z) himationu. Podstatné meno perizoma sa v slovenských slovníkoch neuvádza. Našli sme ho len na internete v latinskom názve semenovky (motýľa) Perizoma. Podstatné meno Perizoma je v slovenčine podľa zakončenia ženského rodu a skloňuje sa podľa vzoru žena, t. j. (z) Perizomy, o Perizome, s Perizomou.

            Používanie typu písma, ako je kurzíva a polotučné písmená (bold),nie je pravopisnou záležitosťou, ale typografickou. Autor môže odlišným typom písma podľa vlastného uváženia zdôrazniť alebo sprehľadniť niektoré slová alebo časti textu. V Pravidlách slovenského pravopisu sa stanovuje len písanie veľkých a malých písmen (na začiatku slova, názvu, vety, v iniciálových skratkách a pod.). Podľa nich sa všeobecné podstatné meno himation má písať s malým začiatočným písmenom a slovo Perizoma (ak ide o latinský zoologický názov) sa píše ako ostatné latinské citátové názvy v názvosloví, v ktorých sa zachováva latinský pravopis, s veľkým začiatočným písmenom.


Otázka z 03. 04. 2014 bola zodpovedaná dňa 08. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu himation