Otázka:

Aký je rozdiel medzi prídavnými menami uvedomený a uvedomelý?

Heslá:

uvedomený, uvedomelý

Odpoveď:

 Krátky slovník slovenského jazyka (2003) uvádza pri prídavnom mene uvedomený výklad „uvedomovaný, vedomý“, napr. uvedomený čin, uvedomené konanie, a ako opozitný výraz prídavné meno mimovoľný. Pri prídavnom mene uvedomelý uvádza dva významy: 1. správne hodnotiaci skupinové, národné ap. záujmy a príslušnosť k istej skupine, národu ap., napr. uvedomelá mládež, uvedomelý vzťah k histórii, 2. smerujúci k istému cieľu, vedomý si svojho poslania, napr. uvedomelý postoj (porov. citovaný slovník, ktorý je sprístupnený na stránke nášho ústavu slovnik.juls.savba.sk). Prídavné meno uvedomený sa spája s neživotnými podstatnými menami (činnosť, konanie, poznanie, vnímanie), prídavné meno uvedomelý sa spája najmä s osobnými podstatnými menami (človek, občania, mládež, inteligencia, učitelia, rodina, národ, vlastenci), ako aj s neosobnými podstatnými menami (činnosť, vzťah, prístup, správanie, konanie, postoj).


Otázka z 01. 04. 2014 bola zodpovedaná dňa 30. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu uvedomený